Ankohuni këtu

Publikohet ‘Alfabeti i të Dhënave Personale’


Në saje të aktiviteteve të saj promovuese, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, sot lancoi ‘Alfabetin e të Dhënave Personale’, të parin e këtij lloji. Qëllimi i këtij fjalorthi terminologjik është që t'u shërbejë qytetarëve që të bëhen më të kujdesshëm në publikimin e të dhënave të tyre.

 

Prishtinë, 25 korrik 2017
 

Ky alfabet i të dhënave personale është përmbledhje fjalësh e frazash të përzgjedhura, kuptimi i të cilave përshkruan gjendje apo veprim nëkuadër të dimensionit të privatësisë, përmes të dhënave personale. Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale po e lancon këtë fjalorth terminologjik, duke theksuar një apo më shumë shprehje nga shumica e shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe.

Qëllimi i këtij fjalorthi, i cili është emëruar 'alfabet i të dhënave personale' është që t'u shërbejë qytetarëve që të bëhen më të kujdesshëm në publikimin e të dhënave të tyre. Ky fjalorth, i pari i këtij lloji, ofron spjegime thelbësore për secilën shprehje të paraqitur, e cila shoqërohet me një figurë simbolike.

Ky ‘alfabet’ i është vënë në dispozicion publikut në trajtën e një videoje dhe një albumi fotografik, me përmbajtje të njëjtë dhe si i tillë do t’u shpërndahet sa më shumë përdoruesve të rrjeteve sociale (kryesisht në Facebook) brenda territorit Kosovës.

Agjencia shpreson se dizajni atraktiv dhe përmbajtja thelbësore e këtij fjalorthi do të ndikojë pozitivisht në informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut rreth rëndësisë së mbrojtjes së të dhënave personale, sepse siç theksoi z. Jeton Arifi, bartës i këtij projekti nga Agjencia, ‘të kesh privatësi nënkupton t’i mbash të dhënat personale nën kontroll, jo domosdoshmërisht t’i mbash ato të fshehta nga të tjerët’.Zyra për Komunikim me Publikun
Info.Amdp@rks-gov.net /  038 200 62 961

Na ndiqni ne Twitter